Mobilapplikation 7.6 (codepush 41)

Uppdateringar och förbättringar: Nya feltyper och underkategorier finns nu att välja när man rapporterar fel. Sidfot i alla listor som visar X av total X objekt laddade. Anteckningar har fått små kosmetiska förändringar. Artiklar visar nu pris och enhet. Det går inte längre att ändra pris på artiklar i arbetsordrar. Vi har lagt till en […]

Mobile application 7.6 (codepush 41)

Updates and improvements: New type of errors and error subtype can now be selected in the report error form. List footer now show X items of total items. Notes have some minor cosmetic improvements. Articles now shows price and unit. You can no longer edit a units price in the work order. We added a […]

Mobilapplikation 7.6

Uppdateringar och förbättringar: Navigationsflödet för appen har förbättrats Alla tredjepartsbiblotek har uppdaterats till senaste versionen. Alla listor visar nu det totala antalet objekt som visas i listan numeriskt. Dokument och andra visningsbara filer kan nu öppnas direkt i appen istället för i webbläsaren. Ett nytt fält som heter ‘Prioritet’ har lagts till i ‘rapportera fel’ […]

Mobile application 7.6

Updates and improvements: The app navigation flow has been updated All third party libraries  are updated to the latest version The amount of objects shown in each list are now shown numerically Document and files can now be viewed in app rather than in a separate browser. A new field called ‘Priority’ has been added […]

Mobile application 7.5

New features and updates A service report can now be posetd when resolving a error. This makes it easier for the user to report how the error was resolved and leave service report in the service log of the asset. The profile page was redesigned and updated. More user information can now be updated from […]

Mobilapplikation 7.5

Nya funktioner och uppdateringar  En servicerapport kan nu skickas direkt en felanmälan är åtgärdad. Detta gör det lättare för användare att rapportera hur felanmälan åtgärdades och lämna en servicerapport i servicejournalen för serviceobjektet. Profilsidan har designats om och uppdaterats. More användarinformation kan nu läggas till från mobilapplikationen. När material eller delar läggs till en arbetsorder […]

Mobile application version 7.5

Updates and improvements: New address component with an interactive map and place search option is added. Now the users can manage all location data in the app. New Component that combines the ‘Date’ and ‘Time’ field.  This makes user interaction faster. Users can now add a ‘Personal’ event to the calendar that are not visible […]

Mobilapplikation version 7.5

Uppdateringar och förbättringar: Ny adresskomponent med interaktiv karta och sökfunktion för platser. Platsdata kan nu hanteras bättre och enklare i appen. Ny komponent där hantering av datum och tid görs samtidigt. Vilket gör det snabbare och enklare att mata in information. Personliga händelser kan nu läggas in i kalendern som inte är synliga för andra […]

Mobile application version 7.4

Updates and improvements: Simple toast added for all minor operations of the application. Full page toast will only be used for creating new issues. Added start time and due time for issues New work orders can be created in the mobile app New forms can be added from the forms list Notifications has been added […]

Mobilapplikation version 7.4

Uppdateringar och förbättringar:⦁ Små informationsmeddelanden (toasts) har lagts till i appen när mindre saker utförs tex. när en artikel eller kostnad läggs till en arbetsorder.⦁ Starttid och datum samt sluttid och datum för arbetsordrar och andra ärenden kan nu läggas till.⦁ Nya arbetsordrar kan nu läggas till direkt i mobilappen. Detta görs via arbetsorderlistan.⦁ Nya […]