Mobilapplikation 7.9.57

Uppdateringar och förbättringar: Tidsloggen har fått ett komplett UI-makeover vilket gör det mer användarvänligt att logga och visa tid. “Jobb” har lagts till på detaljsidan för serviceobjekt och där listas alla jobb som rör serviceobjektet. Lägga till eller ta bort ta bort serviceobjekt till en arbetsorder har separerats. Användare kan filtrera listan över serviceobjekt efter […]

Mobile application 7.9.57

Updates and improvements: Time log got a complete UI makeover making it more user-friendly to log and view time. Asset overview – A new item ‘Jobs’ has been added to the asset overview screen to list all the jobs concerning that asset/work order. Adding or removing assets to a work order has been separated. Asset […]

Mobilapplikation 7.9.56

Uppdateringar och förbättringar: Användaren kan nu ange ett förfallodatum och tilldela sig själv ett jobb som finns i kön. Jobb kan nu ses i en kartvy. Timelogfunktionen har fått ett nytt fräscht utseende. Användare kan nu åtgärd felanmälningar som inte har blivit tilldelade. Buggar fixade:

Mobile application 7.9.56

Updates and improvements: User can set a due date and assigned themselves to a job in queue. A Job can now be viewed on the map. Timelog feature got a new fresh look. Users can now resolve an unassigned error. Bugs fixed:

Mobilapplikation 7.8.51

Uppdateringar och förbättringar: Användaren kan nu lägga till nya delar direkt via appen, detta var bara tillgängligt via webbappen före denna version. Lade till vår nya funktion ‘Platser’ till serviceobjekt och arbetsorder så att användaren nu kan lägga till en fördefinierad plats istället för en adress om så önskas. Alla filter har förbättrats och är […]

Mobile application 7.8.51

Updates and improvements: The user can now add new parts directly from the app, this was only available trough the webb app prior to this release. Added our new feature ‘Places’ to assets and work order, so the user can now add a predefined place instead of an address. All filters have been improved for […]

Mobilapplikation 7.7.48

Uppdateringar och förbättringar: Dokumentsäkerheten har förbättrats. Kostnadssidan under arbetsorder har uppdaterats. Valuta har lagts till på alla kostnader i tabeller och detaljsidor. Den visade valutan är den valuta som valts i företagsinställningarna, till exempel SEK eller EUR. SMS-fältet har tagits bort från alla användarrutor. När du lägger till en QR-tagg till ett serviceobjekt så visas […]

Mobile application 7.7.48

Uppdateringar och förbättringar: Security for all documents has been improved. The costs page under work orders has been updated. Currency has been added to all costs in tables and detail pages. The currency shown is the currency selected in the company settings; for example SEK or EUR. The SMS field was removed from all user […]

Mobilapplikation 7.7.47

Updates and improvements: Mina jobb sidan har blivit omarbetad och förbättrad. Länk till mina jobb har placerats i huvudmenyn. Listan för felanmälningar har blivit förbättrats med mer relevant information. Användare kan nu snabbtilldela en icke tilldelad uppgift utan att behöva redigera uppgiften. Senast rapporterade fel har lagts till i serviceobjektets översiktssida. Inklusive en genväg för […]

Mobile application 7.7.47

Updates and improvements: My jobs page have been reworked and improved. Link to my jobs have been pinned to the main menu. Error list, improved and tweaked. Users can now quickly assign a unassigned task without editing the task. Last error reported has been added to the assets overview including a shortcut to resolve error. […]